आनंदाची बातमी | राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झाली वाढ ! दिनांक 28/2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित

State Employes Salary Increase Gr : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्ती (Community Resource Person CRP) / प्रेरिका (CRP) / सखी यांच्या मासिक मानधनात केलेली वाढ,
व स्वयंसहाय्यता गटांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा वाढीव फिरता निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्तीं (Community Resource Person CRP) / प्रेरिका (CRP) / सखी यांना त्यांच्या कामाचे प्रचलित पध्दतीने मुल्यमापन करून कमाल रु.६०००/- दरमहा मानधन अदा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

तसेच उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयंसहाय्यता गटांना सद्यःस्थितीत “अ” “ब” व “क” वर्गवारीत श्रेणीकरण करुन अधिकतम रु.१५,०००/- फिरता निधी (Revolving Fund) वितरीत करण्यात येतो.

यामध्ये वाढ करुन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये स्वयंसहाय्यता गटांची वर्गवारी करून “अ” वर्गवारी प्राप्त होणाऱ्या स्वयं सहाय्यता गटांना रु.३०,०००/- व वर्गवारी “ब” व “क” मध्ये

येणाऱ्या स्वयंसहाय्यता गटांना प्रचलित पध्दतीने फिरता निधी (Revolving Fund) अदा करण्याबाबत संभाजीनगर येथील दिनांक १६.०९.२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

सदर निधी हा राज्य शासनाकडून देण्यात येणार असल्याने नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

       👉 शासन निर्णय👈

 

Leave a Comment