मोठी बातमी | या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आगाऊ वेतनवाढ,महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी | Employee Extra Increment

Employee Extra Increment : आंतर जिल्हा बदलीने दुस-या जिल्हा परिषदेत बदलून गेलेल्या कर्मचा-यास संबंधित जिल्हा परिषदेत आगाऊ वेतनवाढ देण्याबाबत.

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांना आगाऊ वेतनवाढी देण्याबाबतचे सर्व समावेशक आदेश अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यांत आले आहेत.

तथापि, त्यात आंतर जिल्हा बदलीने दुस-या जिल्हा परिषदेत बदलून गेलेल्या कर्मचा-यास आगाऊ वेतनवाढ देण्यात यावी किंवा कसे याबाबतचा उल्लेख नाही.

दरम्यान अशा आंतर जिल्हा बदलीने दुस-या जिल्हा परिषदेत बदलून

गेलेल्या कर्मचा-याची सेवा ज्येष्ठता दुस-या जिल्हा परिषदेत शून्य होते असे सर्व

जिल्हा परिषदांना अ.क्र. २ येथील दिनांक ३१ जुलै, १९९७ च्या शासन पत्रानुसार

कळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अशा कर्मचा-यास आगाऊ वेतनवाढ द्यावी किंवा

कसे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

प्राप्त परिस्थितीत आंतर जिल्हा बदलीने बदलून आलेल्या अशा

कर्मचा-यांचा त्याच्या पूर्वीच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अहवालाच्या आधारे

आगाऊ वेतनवाढीसाठी विचार करावयाचा झाल्यास या विभागाच्या दिनांक

३१/१०/१९८९ च्या शासन आदेशानुसार जुन्या व नवीन जिल्हा परिषदेतील संबंधीत

कर्मचा-याची एकाच पदावरील किमान सलग तीन वर्षे सेवा झालेली असावी.तसेच

संबंधित कर्मचा-यांच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अभिलेख्यांची प्रतवारी दिनांक ३१-१०-१९८९ च्या शासन आदेशानुसार असावी.

हे आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत

समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम २४८ नुसार प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार लागू करण्यात येत आहेत.

  शासन परिपत्रक माहिती डाऊनलोड करा

 

Leave a Comment